Menu
košík
0
cz
CZK
kategorie

Metodika Sfumato

Sfumato® (Splývavé čtení®)

 

„ Sfumato (Splývavé čtení) je čtení pro všechny děti, které mají zrak, hlas a sluch. “
Mária Navrátilová autorka metodiky

 

Je to metodika výuky, jež má preventivní charakter – její aplikací předcházíme manifestacím dyslektických obtíží při procesech čtení a psaní.
Peter Newman  prezident ABC Music v.o.s.

 

 

Metodika Sfumato®
pracuje se zrakem, dechem, hlasem a sluchem. Od počátku děti vede k hlasitému projevu. Každé písmeno se tvoří se silným vnitřním nábojem. Při jeho čtení si dítě jakoby drží hlásku, což zní „zpěvně“ a jen co rozliší následující písmeno, vázaně ho přidá k předchozímu. „Přes pomalou expozici jednotlivých hlásek a správnou intonaci se vytvoří dokonalé přiřazení znaku ke zvuku (písmene k hlásce). Zrychlováním celého procesu dochází k postupnému zkracování jednotlivých hlásek. Technika Splývavého čtení vytváří časoprostor pro volbu tempa (rychlosti) čtení, protože to si určuje centrální nervový systém podle rychlosti zpracovávání všech zpětných vazeb, které při čtení nastávají,“ vysvětluje Navrátilová. „Technika respektuje individuální tempo čtení každého žáka, přičemž konečný výsledek je stejný u všech dětí – říkáme mu efektivní čtení, tedy čtení s porozuměním,“ doplňuje odbornice.

 

 Zážitkový způsob učení
Neoddělitelnou součástí uplatňování metody Splývavého čtení je forma výuky. Plánovanými činnostmi se podporuje poznávání písmen zrakem, sluchem, hmatem i chutí (u písmene S – sendvič, salám, L – lentilky…), čichem (u písmene O – ovoce). Velmi důležitý je i citlivý přístup k žákům. Nic se nesmí uspěchat nebo vynechávat v metodických krocích. Součástí výuky jsou ale i hry a dramatizace, jejichž pomocí se děti učí pracovat s hlasem, intonovat a interpretovat text. Zážitkovým způsobem učení tak učitelé odbourávají u dětí zábrany a počáteční strach z komunikace. Takovéto učení je blízké dítěti, protože v prvním ročníku si jen přivyká na školní prostředí a pomalu se začíná učit „jak se učit“.

 

Jak metodika Sfumato® funguje?
Například se vyvozuje písmeno M – žák toto písmeno poznává a vyslovuje jako tón, ale čte zatím jen takové spojení, jejichž písmena si už osvojil LO-LU-LA (spojení s písmenem L). Písmeno M se začne ve čtení používat, až když žák vyvozuje následující písmeno E a v tu chvíli čte spojení s písmenem M, MO-MU-MA.

Prakticky to znamená, že pokud dítě nemá osvojené písmeno, tak ho ve čtení nepoužívá. To je předností této metodiky na rozdíl od tradiční metody, kde se žáci naráz učí vyvozované písmeno číst, psát a hned ho i používají ve čtení.

Žáci se nejprve učí písmena O, S, B, U, A, která se čtou izolovaně, jsou hlasově i tvarově odlišná natolik, že je děti nezamění s jinými a dokonale si je osvojí. Pořadí písmen není náhodné.  Jsou v největším možném protikladu, proto si je děti nepletou, nezaměňují. Každému písmenu se děti učí celý týden.

Druhým metodickým krokem je spojování dvou písmen (hlásek). Mezitím se ale stále učí nová písmena v pořadí L, M, E, I, P, N, T, K, V, D.

Například se vyvozuje písmeno M – žák toto písmeno poznává a vyslovuje jako tón, ale čte zatím jen takové spojení, jejichž písmena si už osvojil, tedy SO, SU, SA (spojení se S), LO, LU, LA (spojení s písmenem L). Písmeno M se začne ve čtení používat, až když žák vyvozuje následující písmeno E. Ve spojení s písmenem M čte spojení MO, MU, MA.

Prakticky to znamená, že pokud dítě nemá osvojené písmeno, tak ho v dalších spojení nepoužívá. To je předností této metodiky na rozdíl od tradičních metod, kde se žáci naráz učí vyvozované písmeno číst, psát a hned ho i používají ve čtení.

Vyvození každého písmene a hlásky se začíná důsledným hlasovým nácvikem se silou, délkou a zabarvením, při zapojení zraku a při kontrole sluchem. Písmeno žáci poznávají všemi smysly. Učitel využívá mezipředmětové vztahy, zařazuje prvek pohybový, literární, výtvarný a dramatický. Důležitá je i činnostní výchova (využití hmatu, rozvíjení motoriky rukou), která podporuje poznávání písmene a jeho částí a žáci ho mohou vnímat z každého úhlu – modelují ho, skládají, písmena obtahují, dopisují chybějící části, hrají si s kostkami, s tabulkami, „mariášovými“ kartami, čtou hromadně z tabule.

Dokonalé poznání písmene představuje realizovat také činnosti, které žáci prožívají hravou formou. Například při poznávaní písmene B – z bublifuku vyfukují bubliny, hrají si na bubeníky, běžce, baletky, bankéře s bankovkami, balí balík, nafukují balóny a podobně.

Ve druhém kroku metodiky se přechází na syntézu dvou hlásek a písmen SO-LO-MO, přičemž každé spojení vytváří u žáků představu slova (SO – jako sova, sokol, LA – jako lavice, ME – jako medvěd).

Další krok představuje syntézu tří písmen a hlásek SOS, LOS, MOS, kdy se čtou již i smysluplná slova (les, los, nos, pes…) a také třípísmenková spojení (LAS – jako lasička, MIS – jako mísa, NUL – jako nula, PUM – jako puma). Dlouhá hláska se ještě nevyskytuje.

Poté se přechází na třetí syntézu, tedy na čtení již pouze smysluplných čtyřpísmenkových slov. V tomto čtvrtém kroku nejdříve žáci čtou slova bez dlouhých hlásek (LASO, SENO, LANO…). Teprve poté se žáci prvně seznámí s dlouhou samohláskou (MÁLO, VOLÁ, PUKÁ, KÁVA).

Poslední, pátý metodický krok, je čtení ze slabikáře, kdy žáci čtou jednoduché věty. Důraz se klade na intonaci slova, sousloví (spojení dvou slov) i věty. Postupně se přechází na interpretaci textu s dramatickým prvkem. V tomto stádiu výuky čte žák texty s intonačními obměnami, dokonale rozlišuje krátké a dlouhé samohlásky, čte s pochopením, uvědomuje si obsah přečteného.

 

Mária Navrátilová jako Večerní Host Radiožurnálu (25.11.2017 23:05)

 

Metodika Sfumato - videa:

Záznam z TV NOVA, pořad Střepiny. Vysíláno dne 16.1.2011

 

Rozvoj čtenářské gramotnosti. ZŠ Hlávkova, 2013

 

ABC MUSIC - Reference v rámci projektu „Metodika Sfumato – výchova lektora pro podporu čtenářské gramotnosti“, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. - References within the ambit of a project entitled "The Sfumato Methodology – Education for Teacher Trainers in the field of Literacy", which was co-financed by the European Social Fund and the national/state budget of the Czech Republic.

 

další informace o Metodice Sfumato na /www.sfumato.cz >>

 

X
Používáme cookies
Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom vám poskytli skvělý zážitek z webu.
SOUHLASÍM
nesouhlasím