Menu
košík
0
cz
CZK
kategorie

Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

POKUD POTŘEBUJETE ŘEŠIT KONKRÉTNÍ OBJEDNÁVKU (DOTAZ ČI REKLAMACE), UVÁDĚJTE VŽDY PROSÍM ČÍSLO OBJEDNÁVKY. DĚKUJEME.
 

I. Všeobecná ustanovení
Tyto obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti prodávajícího - firmy SFUMATO s.r.o., Michelská 300/60, 140 00 Praha 4 - Michle, Česká republika,  IČ: 07707231, DIČ: CZ07707231 a kupujících - zákazníků této firmy. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou závazné pro obě strany. Tyto obchodní podmínky jsou platné do doby vydání nových obchodních podmínek.

II. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je zboží uvedené v objednávce kupujícího. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu toto zboží a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

III. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy
Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech povinných údajů nutných k odeslání objednávky (označené hvězdičkou) uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy. Po správném odeslání objednávky obdrží kupující automatické potvrzení objednávky. Prodávajícím potvrzená objednávka je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podstatných podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považují povinné osobní údaje a přesná specifikace zboží a jeho počtu.

IV. Cena, platební podmínky
Prodávající účtuje za zboží ceny, které uvádí na svých webových stránkách. Ceny za zboží jsou uvedeny v korunách českých včetně DPH. Na zboží poskytujeme záruku dle platných ustanovení Občanského zákoníku. Zboží bude zasláno kupujícímu přepravní službou a bude mu účtován přepravní poplatek dle aktuální ceníku a hmotnosti objednaného zboží.  

V. Dodací podmínky
Dodávky objednaného zboží budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, maximálně do 4 týdnů od závazného potvrzení objednávky. Zboží bude dodáno na adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Pokud nebude Vaše objednávka vyřízena do jednoho měsíce, došlo k opoždění ze strany dodavatele. Informace Vám poskytneme zde.

VI. Storno objednávky
Storno objednávky ze strany kupujícího
Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením prodávajícím. Po závazném potvrzení objednávky má toto právo v případě, že prodávající nesplnil smluvené podmínky dodání. V ostatních případech stornování již potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo k vynaložení prokazatelných nákladů, jako je zbytečná doprava atp.

Storno objednávky ze strany prodávajícího
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.


VII. Právo odstoupit od smlouvy
V souladu se zákonem č. 367/2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO). Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Kontaktujte nás (písemně), že žádáte o odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo objednávky a datum nákupu. Pokud jste již zboží obdržel/la a převzal/la, zašlete je zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt. Zboží musí byt v původním nepoškozeném obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.), s originálním dokladem o koupi. Zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. (Doporučeně neznamená na dobírku. Zásilky zaslané na dobírku budou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží (vyjma manipulačního poplatku) zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporujícího výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby
dodání plnohodnotného zboží. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

VIII. Odpovědnost za vady zboží
Součástí těchto obchodních podmínek je reklamační řád, který je v plném znění v sekci reklamační řád nebo v písemné formě v provozovně prodávajícího.

IX. Informace o zpracování osobních údajů
V souvislosti s poskytováním našich služeb vyžadujeme poskytnutí následujících osobních údajů:

• jméno a příjmení
• adresa
• telefonní číslo
• emailová adresa
• kontaktní osoba

Všechny tyto údaje jsou nezbytné pro komunikaci s klienty (komunikace ohledně vyřízení objednávky výukových materiálů - vyučovacích pomůcek) a nebo nutné pro udělení osvědečení o absolvovaní akreditovaných seminařů - tzn. z hlediska GDPR pro účely oprávněných zájmů poskytovatele služby. Uvedené údaje budou použity jen výše uvedeným způsobem a dále případně pro další související nabídky společnosti.


Zpracování osobních údajů:
a) Uložení
všechny tyto údaje jsou uloženy v databázi pro možnost komunikace s klienty a vystavování vyúčtování služeb

b) Doba archivace
údaje jsou uchovávány po dobu 6 let následujících po roce provedení zápisů v souladu se splněním zákonné povinnosti dle zákona 565/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů

c) Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Jana Kyseľová - advokátka, email: jana.kyselova@kkpartners.cz Veškeré výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s podmínkami GDPR a nejsou zpřístupněny nebo poskytovány jakýmkoliv dalším osobám.

X. NEPŘEVZETÍ ZÁSILKY
Každá objednávka je závazná dle (č. 89/2012 Sb.) Občanského zákoníku a dle těchto obchodních podmínek. Kupující, který nepřevezme expedovanou zásilku dle objednávky, bude na jeho jméno zahájeno vymáhání vzniklé pohledávky, tj. vzniklé pořizovací náklady na zboží, expediční náklady, zákonný úrok nesplacené částky a případné náklady na vymáhání.

XI. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky jsou platné v rozsahu a znění, které je uvedeno na webových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Účastníci se dohodli, že není-li obchodními podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v případě, že je kupujícím fyzická osoba, a obchodního zákoníku v případě, že je kupujícím právnická osoba. V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti, si
prodávající vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost společnost vyhlásí vhodným způsobem na svých webových stránkách. Tyto obchodní podmínky jsou platné do doby vydání nových obchodních podmínek.


V Praze dne 13.12.2023
SFUMATO s.r.o.

X
Používáme cookies
Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom vám poskytli skvělý zážitek z webu.
SOUHLASÍM
nesouhlasím